Integritetspolicy

Becquerel Sweden AB (”Becquerel”), org.nr 559199–0360 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Staffansvägen 14, 741 42 Knivsta, värnar om din personliga integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Personuppgiftsansvarig

Becquerel är huvudsakligen personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. I vissa fall kan dock andra parter, till exempel samarbetspartners eller uppdragsgivare (exempelvis nätägare), vara personuppgiftsansvariga för behandlingen på egen hand eller tillsammans med Becquerel. Detta anges där relevant för de beskrivna ändamålen nedan.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

I din kontakt med Becquerel kommer du att lämna viss information till oss. Becquerel kan även komma att inhämta vissa av dessa personuppgifter från våra samarbetspartners som nätägare och allmänt tillgängliga register på internet, t.ex. fastighetsregistret.

Becquerel behandlar personuppgifter såsom namn, adress, befattning, fastighetsbeteckning med tillhörande koordinater, organisationstillhörighet och kontaktuppgifter. Namn, adress, befattning, organisationstillhörighet och kontaktuppgifter behandlas främst vid kommunikation eller samarbeten med dig eller den organisation som du representerar. Inom ramen för våra forskningsprojekt där vi samlar in uppgifter om solcellsanläggningar, behandlar vi endast uppgifter om fastighetsbeteckning och koordinater, som kan utgöra indirekta personuppgifter. För att begränsa personuppgiftsbehandlingen till vad som är strikt nödvändigt för att kunna genomföra forskningen så gör Becquerel inga närmare efterforskningar om vilka personer som kan hänföras till respektive fastighetsbeteckning eller koordinat och samlar inte några ytterligare personuppgifter inom ramen för kartläggningen av solcellsanläggningar.

Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Becquerel baserar behandlingen av dina personuppgifter på två lagliga grunder och för ett flertal ändamål som beskrivs nedan.

 1. Majoriteten av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Exempel på detta är vid behandling av uppgifter för forsknings- och statistikändamål samt för information om vår verksamhet på vår hemsida.
 • I vissa fall kan Becquerel ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078).

Detaljerad beskrivning över vår personuppgiftsbehandling

För att kommunicera med dig
Varför behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter vi behandlarLaglig grund för behandlingen
För att kommunicera med dig via t.ex. e-mail eller telefon För att besvara de frågor du ställer till ossFör att göra utskick av nyhetsbrev, exempelvis i samarbete med våra partnersNamnKontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer Information du lämnar till oss i e-mailVilken titel du har och vilken organisation du representerar eller jobbar påIntresseavvägning Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som kontaktat oss eller efterfrågat att få ett av de nyhetsbrev vi administrerar, alternativt för att vi kontaktat dig angående en fråga kopplad till vår verksamhet
Lagringstid: Vi rensar dina personuppgifter löpande.  Vi gallrar vår e-mail löpande. Enskilda e-mail sparas därför endast så länge det finns ett syfte för oss att ha kvar mailet. Denna bedömning görs i varje enskilt fall beroende på vilken typ av fråga vi får in. Om du begärt att få viss information från oss sparar vi dina personuppgifter till dess att vi besvarat din fråga och skickat dig den efterfrågade informationen, samt i 12 månader därefter för att kunna följa upp den kontakt vi haft med dig. Om du begärt att få ett nyhetsbrev som vi administrerar, behandlar vi dina personuppgifter så länge som vi skickar ut nyhetsbrevet och du inte meddelar oss att du inte längre vill ha nyhetsbrevet. Om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen som vi har en relation med kommer vi att radera dina personuppgifter.
För att informera om vår verksamhet på vår hemsida
Varför behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter vi behandlarLaglig grund för behandlingen
För att informera om pågående eller avslutade forskningsuppdragFör att informera om pågående eller avslutade marknadsuppdrag För att publicera eller hänvisa till akademiska publikationer eller annat materialNamnVilken titel du har, vilken organisation du representerar eller jobbar på och vilken publikation eller vilket uppdrag som du medverkat i.Intresseavvägning Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna informera om den verksamhet vi bedriver för andra intresserade
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att finnas på vår hemsida (www.becquerelsweden.se) tills vidare.  Om du invänder mot vår behandling och meddelar oss att du inte längre önskar förekomma på vår hemsida kommer vi att radera dina personuppgifter om det inte finns tvingande berättigade skäl för att fortsätta behandla dina uppgifter.
 •  
För forsknings- och statistikändamål
Varför behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter vi behandlarLaglig grund för behandlingen
För att samla in, bearbeta, utvärdera och analysera data om solcellsanläggningar inom ramen för våra forskningsprojekt För att sammanställa databaser om solcellsanläggningar  FastighetsbeteckningarKoordinater till fastighetsbeteckningar och byggnaderIntresseavvägning Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna utföra arbete för forsknings- och statistikändamål när vi kartlägger solcellsanläggningar
För att bedriva samarbete med andra aktörer och samarbetspartners  NamnE-mailadressVilken titel du har och vilken organisation du representerar eller jobbar påIntresseavvägning Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna utföra arbete för forsknings- och statistikändamål när vi kartlägger solcellsanläggningar
Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter under tiden som respektive forskningsprojekt pågår och så länge de är nödvändiga för de statistiska ändamålen eller för framtida forskningsprojekt. Rollfördelning: Becquerel är huvudsakligen personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter för forsknings- och statistikändamål. Annan part kan i rollen som personuppgiftsbiträde komma att behandla dessa personuppgifter enligt våra instruktioner. För det fall att Becquerel får tillgång till uppgifter från annan part eller genomför uppdrag åt annan part kan Becquerel komma att behandla uppgifterna som personuppgiftsbiträde. Vi behandlar då personuppgifterna enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner. Den personuppgiftsansvarige ansvarar i sådana situationer för att informera om personuppgiftsbehandlingen.
För att kommunicera med dig och fullgöra våra avtal
Varför behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter vi behandlarLaglig grund för behandlingen
För att diskutera/förhandla, ingå och fullgöra avtal och mer informella samarbeten med den organisation du representerarNamn Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer Information du lämnar till oss i e-mailVilken titel du har och vilken organisation du representerar eller jobbar påIntresseavvägning Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna ingå och förhandla avtal och andra samarbeten samt för att därefter kommunicera med dig som representant för din organisation
Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter tills avtalet eller samarbetet med organisationen du representerar har upphört och förpliktelserna under avtalet annars är fullgjorda. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen vi har en relation med. Vissa av dina personuppgifter lagras även en längre tid för att uppfylla bokföringslagen och sådan tid som är nödvändigt för att hantera eventuella anspråk och andra frågor som uppkommer efter avtalets/samarbetets upphörande. Se dessa lagringstider nedan.
För att följa bokföringslagens regler
Varför behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter vi behandlarLaglig grund för behandlingen
Följa bokföringslagstiftningNamn Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterialRättslig förpliktelse Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen
För att vi ska kunna följa bokföringslagen måste vi behandla vissa personuppgifter om dig som representant för en av våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners, t.ex. information som finns på fakturor och avtal. Sådana personuppgifter behöver du därför tillhandahålla till oss för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med den organisation som du representerar.
Lagringstid: Personuppgifter som ingår i bokföringsmaterial lagras i enlighet med bokföringslagen fram till utgången av det sjunde räkenskapsåret. 
För att hantera eventuella anspråk
Varför behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter vi behandlarLaglig grund för behandlingen
För att hantera eventuella anspråkNamn Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer Information från vår kommunikation med dig i samband med anspråketIntresseavvägning Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med den organisation du representerar och lösa en uppkommen situation så bra som möjligt samt om så är ytterst nödvändigt agera i en eventuell tvist med den organisation som du representerar, inklusive att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk
Lagringstid: Uppgifterna lagras från att anspråket initieras och så länge processen avseende anspråket pågår. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen som anspråket avser och uppgifterna inte är nödvändiga för processen.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Becquerel. För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på bästa sätt delar vi dina personuppgifter med andra parter som vi anlitar eller samarbetar med. Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Våra partners som tillhandahåller tjänster inom IT, t.ex. för lagringsändamål, vilka behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på bästa sätt.
 • Nätägare, som kan vara både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden för behandlingen.
 • Forskningsparterners, till exempel universitet och andra forskare.
 • Andra aktörer och intressenter inom energisektorn.
 • Myndigheter, ombud och domstolar i de fall vi har en rättslig förpliktelse att göra det, i de fall som vi har ett rättsligt anspråk, vid händelse av tvist eller vid samarbete inom ramen för vår verksamhet.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Becquerel och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (även kallat tredje land) samt till internationella organisationer. Detta blir främst relevant för forskningssamarbeten och liknande kontakter med organisationer utanför EU/EES. Vi gör bara sådana överföringar efter en särskild riskbedömning och om övriga regler i dataskyddsförordningen följs och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • EU-kommissionen har tagit beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet.
 • Vi har vidtagit andra lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser.
 • Det finns ett särskilt tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten.
 • Där det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter med anledning av att vi behandlar dina personuppgifter. Nedan finner du en mer detaljerad beskrivning av dina olika rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst ned i denna policy.

Rätt att inge klagomål (artikel 77 i GDPR)

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

I detalj. Din rätt att klaga gäller i det fall det inte påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR)

Du har alltid rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på en intresseavvägning.

I detalj. Om du invänder får vi inte längre behandla dina personuppgifter, undantaget om vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss, en kopia av de personuppgifter som är under behandling och information.

I detalj. Den information vi i sådana fall ger dig tillgång till är:

 • ändamålen med behandlingen;
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller;
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
 • om möjligt den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;
 • förekomsten av rätten att av oss begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling;
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet;
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR; och
 • om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via elektronisk form kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

En begäran görs genom att kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter som framgår längst ned i denna policy.

Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

I detalj. Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) (artikel 17 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss.

I detalj. Vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter om något av följande gäller: 

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;
 • du invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR;
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.

Notera att vår skyldighet att radera personuppgifter inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss;
 • för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, i den utsträckning som din rätt till radering sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen; eller
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter som framgår längst ned i denna policy.

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR)

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

I detalj. Din rätt gäller om:

 • du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;
 • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen; eller
 • du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och vi inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om behandlingen begränsas får de aktuella personuppgifterna, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vi kommer att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begräsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter som framgår längst ned i denna policy.

Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

I detalj. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen baserar sig på den lagliga grunden fullgörande av avtal (artikel 6.1 b) i GDPR) och behandlingen sker automatiserat.

Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon +46 (0)768 511 773 eller e-post johan@becquerelsweden.se.

______________________