Regelverk

Inom Bequerel Sweden finns erfarenhet och kompetens kring regelverks- och policyfrågor kopplade till både den svenska och internationella solcellsmarknaden. Erfarenheten gäller både övergripande konsekvensanalyser av olika stödsystem samt granskningar av lagtext på detaljnivå.

Johan Lindahl har under flera år arbetat med utveckling av de svenska regelverken. Dels som extern expert i statliga utredningar, och dels för den svenska branschföreningens Svensk Solenergis räkning. Arbetet har innefattat nära samarbete med berörda myndigheter, författande av mer än 30 remissvar/skrivelser och dialog med politiken. Utöver det finns även erfarenhet av policyanalys på internationell nivå från det svenska representantskapet i IEA PVPS task 1 och uppdrag åt Energimyndigheten.

Becquerel Sweden kan således erbjuda myndigheter, beslutsfattare samt företag kunskap och konsekvensanalyser kring både aktuell och kommande lagstiftning, samt expertis i rena utredningsuppdrag. 

ESMC Johan

Secretary General at the European Solar Manufacturing Council (ESMC)

J. Lindahl

I rollen som generalsekreterare har Johan ansvar för den dagliga verksamheten i branschföreningen ESMC, som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för solcellstillverkningsindustrin i Europa.

ESMC Amelia

Market Analyst at the European Solar Manufacturing Council (ESMC)

A. Oller Westerberg

I rollen som marknadsanalytiker arbetar Amelia bland annat med att producera material för att konkretisera den rådande marknadssituationen i den Europeiska solcellsindustrin att använda i påverkansarbetet mot europeiska makthavare.

Virtuell

Energidelning i virtuella nät – vilka förändringar krävs för att det ska bli verklighet? (2023)

A. Oller-Westerberg

Läs vår analys av regelverksfrågan om virtuella nät. Rapporten innehåller en sammanställning av internationella erfarenheter och en analys av uppfyllandet av relevanta EU-direktiv.

NSR

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2022

Av: A. Oller-Westerberg, J. Lindahl

Läs den senaste marknadsrapporten från IEA PVPS Task 1 där bl.a. de svenska regelverken och stöden som berör solcellstekniken beskrivs i detalj.

SOU 2018:15

2018:15- Mindre aktörer i energilandskapet

Av: J. Lindahl, et al

Extern expert i den statliga utredning som gavs i uppdrag att identifiera eventuella hinder som kunder vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion, samt lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas

previous arrow
next arrow

Urval av pågående eller avslutade regelverksuppdrag

Tidsperiod Uppdrag Uppdragsgivare Uppdragsbeskrivning
Jan 2023 – jun 2023 Energidelning i virtuella nät, vilka förändringar krävs för att det ska bli verklighet? Svensk Solenergi, Energicentrum Gotland, Becquerel Sweden, Solisten, Solelkommissionen, Västerås stad och Linköpings universitet, LiU. 

I Energimarknadsinspektionens rapport ”Ren energi inom EU, Ett genomförande av fem rättsakter” ger de sin tolkning av begreppet energigemenskaper enligt EU:s direktiv. Näringsliv och branschorganisationer menar att Ei:s och Regeringens tolkning inte lever upp till miniminivån för ett EU-direktiv.

I det här uppdraget analyserar Becquerel Sweden frågan i en svensk kontext genom att ta avstamp i hur andra medlemsländer i EU har införlivat direktiven i nationell rätt för att sammanfatta vilka förändringar som måste göras för att virtuell energidelning ska kunna införas i Sverige. Ta del av rapporten här

Jan 2011 – pågående Svensk representant i IEA PVPS task 1 Energimyndigheten

International Energy Agency – Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS) är ett samverkande forsknings- och utvecklingsavtal inom IEA med 27 medlemsländer som arbetar med olika aspekter av solcellstekniken. Johan Lindahl representerar Sverige i programmets arbetsgrupp “task 1“, vars uppgift är att analysera och påvisa utvecklingen inom den globala solcellsmarknaden.

Varje år samlar de nationella representanterna in uppgifter om installationsvolymer, prisutveckling, tillverkning, stödsystem och lagar inom sitt land och/eller region. Dessa uppgifter publiseras först i nationella rapporter och analyseras sedan gemensamt, vilket mynnar ut i marknadsrapporter om den globala solcellsmarknaden.

Oktober 2021 Utredning av regelverksfråga Ferroamp 

Efter publiceringen av betänkandet i Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30), som bland annat behandlar frågan om koncessionsplikt och undantag från koncessionsplikten, har vi fått uppdraget att analysera ett av lagförslagen. Regelverksfrågan som avhandlas är den om att undanta lokala lågspänningsnät för delning av energi från koncessionsplikten. Ämnet har täta kopplingar till Förnybartdirektivet och EU-direktivet ”Ren energi för alla i Europa”. Rapporten innehåller en analys av regelverksfrågan och en sammanställning av nationella och internationella erfarenheter.

Mars 2021–pågående Generalsekreterare European Solar Manufacturing Council (ESMC)

Som generalsekreterare på ESMC arbetar Johan Lindahl med marknads- och policyfrågor för att skapa bättre förutsättningar för den europeiska tillverkningsindustrin. Att representera medlemsföretagen och stärka ESMCs röst i den europeiska energidebatten är ett löpande arbete som också ingår i uppdraget. 

Exempel på policyfrågor som drivs är att inkludera solcellsmoduler som produktgrupp i ekodesigndirektivet och i ”carbon border adjustment mechanism”. Ett exempel på ett långsiktigt mål är att få solcellsindustrin klassad som Important Project of Common European Interest (IPCEI).

Amelia Oller Westerberg arbetar också för organisationen. I rollen som marknadsanalytiker ansvarar hon för rapporter som beskriver marknadssituationen för den Europeiska solcellsindustrin.

Maj 2020 Utredare Solel på stora tak Svensk Solenergi, Solelkomissionen, Fastighetsägarna Ett fakta-PM togs fram med anledning av att svenska solcellsanläggningar som är större än 255 kW belastas med full energiskatt på egenanvänd el. Johan Lindahl bidrog med en genomgång av andra EU-länders regelverk rörande beskattning av egenproducerad el.
Nov 2017 – Okt 2018 Expert i den statliga utredningen Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring. Regeringskansliet Regeringen beslutade 2017 att tillsätta en utredningen med uppdrag att identifiera eventuella hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion, samt lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas. Johan Lindahl var en av de experter som förordnades till utredning. Utredningen resulterade slutligen i slutbetänkandet SOU 2018:76, Mindre aktörer i energilandskapet — Förslag med effekt.
Dec 2015 – Dec 2016 Kartläggning avseende andra länders styrmedel/strategier för solcells-implementering. Energimyndigheten Som en del i regeringsuppdraget M2015/2853/Ee, Uppdrag till Energimyndigheten att ta fram en strategi för ökad användning av solel tilldelades Johan Lindahl uppdraget att ta fram en underlagsrapport, innehållande en internationell jämförelse av Sveriges och andra länders strategier för främjandet av solel. Syftet var att kartlägga olika styrmedel, stödsystem och affärsmodeller utbyggnaden av solceller internationellt.

Urval av publikationer som behandlar policy- och regelverksfrågor

A. Oller Westerberg and J. Lindahl, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2022, IEA PVPS task 1 (2023).

A. Oller Westerberg, Energidelning i virtuella nät – vilka förändringar krävs för att det ska bli verklighet?, Becquerel Sweden (2023).

J. Lindahl, A. Oller Westerberg and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2021, IEA PVPS task 1 (2022).

A. Oller Westerberg, and U. Gustavsson, Lokala lågspänningsnät i Sverige – En analys av regelverksfrågan och en sammanställning av nationella och internationella erfarenheter, Becquerel Sweden (2021).

J. Lindahl, A. Oller Westerberg, K. Vanky and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2020, IEA PVPS task 1 (2021).

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019, IEA PVPS task 1 (2020). J. Lindahl, M. Dahlberg Rosell, A. Oller Westerberg, and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019, IEA PVPS task 1 (2020).

J. Lindahl, M. Dahlberg Rosell, A. Oller Westerberg, and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019, IEA PVPS task 1 (2020).

A. Jaeger-Waldau, G. Adinolfi, A. Batlle, J. Lindahl, et al., Electricity produced from photovoltaic systems in apartment buildings and self-consumption — Comparison of situation in various IEA PVPS countries, Proceedings of the 46th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (2019).

J. Lindahl, C. Stoltz, A. Oller Westerberg, and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2018, IEA PVPS task 1 (2019).

J. Lindahl, and C. Stoltz, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2017, IEA PVPS task 1 (2018).

J. Lindahl, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016, IEA PVPS task 1 (2017)

J. Lindahl, Solceller i omvärlden — Kartläggning avseende andra länders strymedel/strategier för solcellsimplementering, Energimyndigheten (2016)